VEDTÆGTER

  • 1 Navn og formål

1)Forbundets navn er ‘Dansk Othello Forbund’.

2)Forbundets formål er:

a)at fungere som hovedorganisation for Othello-spillere og Othello-foreninger,

b)at udbrede kendskabet til Othello, bl.a. gennem udgivelse af et blad, ”OPUS”, samt

c)at øge interessen for turneringsothello gennem afholdelse af turneringer, bl.a. Danmarksmesterskab.

  • 2 Medlemskab

1)Som medlem optages alle, der kan tilslutte sig forbundets formålsparagraf, dvs. at også udlændinge kan optages som medlemmer.

2)Stemmeret til generalforsamlinger har alle fuldt betalende medlemmer (excl. Institutioner), der er bosat i Danmark.

3)Indmeldelse sker ved henvendelse til forbundets kasserer. Et af generalforsamlingen fastsat kontingent betales forud pr. giro. Indmeldelse kan ske når som helst, og medlemskabet træder i kraft ved forbundets modtagelse af kontingentet og et år frem.

4)Er nyt kontingent ikke indbetalt inden tre uger efter modtagelse af giroindbetalingskort, så slettes medlemmet.

5)Ekskludering af et medlem kan forekomme, dersom medlemmet overtræder forbundets vedtægter og øvrige bestemmelser.

6)Regnskabsåret følger kalenderåret.

  • 3 Generalforsamlingen

1)Generalforsamlingen er forbundets højeste myndighed.

2)Ordinær generalforsamling afholdes årligt senest tre måneder efter regnskabsårets afslutning.

3)Generalforsamlingen indkaldes af formanden med angivelse af tid, sted og dagsorden, med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse til de stemmeberettigede medlemmer.

4)Forslag, der af generalforsamlingen ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til formanden med forslagsstillerens underskrift senest otte dage før generalforsamlingen.

5)På generalforsamlingen har hvert tilstedeværende stemmeberettiget medlem én stemme. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel stemmeflertal, dog ikke beslutning om forbundets opløsning.

6)Afstemninger foretages ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning, dersom mindst én af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer anmoder derom.

7)Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.

8)Der føres beslutningsprotokol over generalforsamlingens beslutninger, som underskrives af formanden og forsamlingens dirigent.

  • 4 Ordinær generalforsamling

1)På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:

1.Valg af dirigent.

2.Formandens beretning.

3.Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4.Indkomne forslag.

5.Valg af formand.

6.Valg af kasserer.

7.Valg af næstformand.

8.Valg af bestyrelsessuppleant.

9.Valg af revisor.

10.Valg af revisorsuppleant.

11.Fastsættelse af kontingent.

12.Eventuelt.

13.Servering af Othello lagkage.

  • 5 Ekstraordinær generalforsamling

1)Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af formanden med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med angivelse af tid, sted og dagsorden, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

  • 6 Bestyrelsen

1)Forbundet ledes af en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

2)Bestyrelsen består af formand, kasserer og næstformand. Næstformanden fungerer tillige som sekretær.

3)Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte han finder det nødvendigt, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

4)Der føres beslutningsprotokol, der underskrives af mødedeltagerne.

5)Ved formandens fravær varetages bestyrelsens pligter og ansvar af næstformanden.

6)Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når alle bestyrelsesmedlemmer er til stede. Sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

7)Forbundets regnskab revideres af en revisor, valgt på generalforsamlingen for et år ad gangen. Generalforsamlingen vælger desuden hvert år en revisorsuppleant. Genvalg kan i begge tilfælde finde sted.

  • 7 Danmarksmesterskabet

Danmarksmesterskabet afvikles hvert år i den anden weekend i september.

Tidsbegrænsningen er 2 x 20 minutter.

Der spilles finale mellem nr. 1 og 2. Farven bestemmes af spiller 1 efter tie-breakingen.

  • 8 Opløsning

1)Opløsning af forbundet kan kun ske, dersom mindst 85% af samtlige medlemmer på to efterfølgende generalforsamlinger har vedtaget ophævelsen af forbundet.

2)Ved eventuel opløsning fordeles forbundets aktiver og passiver ligeligt blandt forbundets medlemmer.

— ooo —

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. november 1984, med senere ændringer.